OM OSS

Sedan Erik och Karin Larsson grundade företaget 1947 har mycket hänt. Vår passion för byggnation har alltid funnits, och vårt mål har alltid varit att skapa högkvalitativa miljöer för arbete och boende. Det är fortfarande vår drivkraft. Men vi är mer än så.

Bakom vårt namn finns individer som varje dag arbetar aktivt för att göra världen lite bättre, varmare och skönare att leva i. Ledordet för oss är framför allt OMTANKE. Det är ett arbete som har pågått i många år och har gett oss flera prestigefyllda utmärkelser, både inom områdena jämställdhet och hållbarhet.

 

VI BYGGER MED HJÄRTA, HJÄRNA OCH HÄNDER

 

MILJÖN

Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan genom att genomföra åtgärder som minskar allt från bränsle- och energiförbrukning till avfall. Dessutom försörjer vi vårt kontor och lager med el från solceller.

LÅNGSIKTIGA INVENSTERINGAR

Vi värnar om långsiktighet och strävar ständigt efter att utvecklas för att möta framtiden med omtanke. På så sätt får våra medarbetare en trygg arbetsgivare och våra kunder vet att vi kommer att finnas kvar.

VÅR ARBETSMILJÖ

För oss är det viktigt med en sund arbetsmiljö, schyssta villkor och trivsel för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande särbehandling, och vi har nolltolerans mot rasism.

MJUKA VÄRDEN

Vi strävar efter att våra medarbetare ska må bra, trivas och känna sig motiverade att utvecklas med oss. Som arbetsgivare satsar vi på att främja mjuka värden och stötta våra medarbetare både under och utanför arbetstid.

EGEN PERSONAL

Vi hyr sällan in byggnadsarbetare utan bemannar våra projekt med vår egen personal. Vi tror att detta skapar en tryggare och mer trivsam arbetsmiljö, en enklare arbetsdag och med ett slutresultat som vi alla kan vara stolta över.

LOKAL FÖRANKRING

Vi väljer lokala samarbeten. Genom detta stödjer vi lokala företagare och vår hembygd genom att skapa fler arbetstillfällen. Vi sponsrar allt från lokala föreningar till förskolor, för att stärka vårt närområde och skapa gemenskap.

 
 
 

BYGGKURAGE FORMAR VÅR ARBETSKULTUR

Vi följer Byggkurage på våra arbetsplatser, en uppförandekod som främjar säkrare byggarbetsplatser och ökad trivsel. Vi ska värna om varandra och se till att vi kommer hem välmående efter arbetsdagens slut. Byggkurage skapades av våra ledare, skyddsombud samt Peter och Nina Rung under våren 2019. Det är möjligt för vem som helst att införa Byggkurage på sin arbetsplats utan kostnad. Målet är att gemensamt skapa en mer omtänksam byggbransch där färre mår dåligt och fler känner sig inkluderade.

 

DU SKA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU ANLITAR OSS

ISO 9001-certifierade

Vår byggentreprenad och byggservice certifierade enligt ISO 9001:15. Fördelen för dig som kund är att du kan känna dig trygg i kvalitativa leveranser och ett kundfokus där vi hela tiden strävar efter att öka kundtillfredsställelsen. Du kan också känna dig trygg i att vi efterlever de lagar och regler som ställer på oss som byggare.

ISO 14001-certifierade

Vår byggentreprenad och byggservice certifierade enligt ISO 14000:15.
Det här betyder att vi är ett företag som tar miljöansvar. Vi följer strikta miljökrav och förordningar. Vi minskar användningen av resurser, energi och material. Vi förbättrar ständigt våra avfalls- och utsläppsprocesser. På det stora hela minskar vårt sätt att jobba vår miljöpåverkan.

Schysst byggare

Det är med stor stolthet vi är medlemmar i Schysst byggare. För oss är det inte bara en titel, det är ett åtagande. Vi har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och en hel del annat. Vi ser inte bara till vår gemensamma välfärd, vi är en aktiv del av dess uppbyggnad.

Medlem i Byggföretagen

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, vilket bekräftar vårt åtagande att följa branschstandarder samt höga ansvars- och kvalitetskrav. Medlemskapet hjälper oss att vara uppdaterade och att säkerställa att vi erbjuder högkvalitativa tjänster till våra kunder.

Högsta kreditvärdighet

Vi har högsta kreditvärdighet AAA, vilket är en stark signal om finansiell stabilitet och förmåga att hantera långsiktig skuldsättning. Det utgör den mest pålitliga bedömningen av kreditvärdighet och skapar trygghet för kunder och samarbetspartners när det kommer till minimal risk för förseningar eller uteblivna betalningar.

SYNA: Kreditklass 5

Att ha en Kreditklass fem är ett starkt intyg på vår högsta kreditvärdighet och visar att vårt företag är välskött. Det är ett bevis på vårt engagemang för finansiell stabilitet och pålitlighet gentemot våra partners, kunder och leverantörer.

ID06

Vi använder ID06-systemet för att främja sund konkurrens och för att säkerställa säkra arbetsplatser. Genom att använda ID06 visar vi vårt tydliga åtagande för att skapa en rättvis och trygg arbetsmiljö för alla inblandade. Det är en del av vår strävan att följa branschens regler och riktlinjer samt höja standarden inom byggindustrin.

Behörig våtrum

Vi är behöriga att sätta kakel och klinker i våtutrymmen enligt riktlinjerna från Byggkeramikrådet. Detta intyg är en bekräftelse på vår kompetens och förmåga att arbeta säkert och noggrant i känsliga miljöer.

PER-företag

Våra plattsättare har genomgått utbildning enligt Byggkeramikrådet, vilket är en bekräftelse på deras kompetens och skicklighet. Det betyder att när du anlitar oss, får du service av högsta kvalitet och expertis som är grundligt testad och verifierad.
 

TREDJE GENERATIONENS LEDARE

Vi är i grunden ett familjeföretag som sträcker sig tillbaka till 1947, när Erik och Karin Larsson grundade företaget. I början fokuserade vi främst på att bygga bostadshus och lantbruksfastigheter. Med tiden har vår verksamhet breddats och utvecklats, vilket har hållit oss relevanta i över 70 år men med samma fokus – att bygga med hjärta, hjärna och händer.

Under 1980-talet tog deras son, Åke Larsson, över som vd och förde med sig en vision om expansion. Vi började genomföra projekt inom nya områden såsom industri, servicehus och flerbostadshus. Vi etablerade vår uppskattade bygghandel där både yrkesmän och privatpersoner fortfarande handlar. 

År 2010 välkomnade vi Torbjörn Edgren och Lars Larsson som delägare, och 2015 överlämnades rodret till Lars Larsson, som representerar den tredje generationens ledare i företaget. Sedan dess har vårt arbete präglats av omsorgsfull tillväxt och hänsyn för våra medarbetare, våra kunder och det samhälle vi är en del av. Vi vill bidra till en mer omtänksam värld, en byggnad i taget.

 
 

PRISADE FÖR VÅRT SÄTT ATT JOBBA

 
 

VI VILL BIDRA TILL EN HJÄRTLIGARE VÄRLD

Genom sponsring bidrar vi till att skapa en varmare och mer inkluderande värld. Därför är vi noggranna med vilka vi väljer att sponsra. För oss är det av yttersta vikt att alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar, behandlas med lika värde och ges samma möjligheter. 

Vårt mål är att vår sponsring ska bidra till att fler människor känner sig värdefulla precis som de är. Vi stödjer olika initiativ, från idrottsklubbar och lokala projekt till att hålla föreläsningar i skolor och bygga toaletter i Nairobi. Vår sponsring har alltid en gemensam nämnare – att arbeta mot våld, diskriminering, mobbning och en destruktiv machokultur, samtidigt som vi främjar integration och jämställdhet.

 
 

VÅRA POLICYS

 

KVALITET – VI SKA

 • Sträva efter att överträffa våra byggentreprenads- och byggmaterialkunders samt våra hyresgästers uttalade och icke uttalade förväntningar på kvalitet.
 • Mäta, övervaka och följa upp våra processer och mål samt säkerställa kvalitetsförbättringar.
 • Göra samtliga medarbetare medvetna om relevansen och betydelsen av egna aktiviteter och hur varje individ själva bidrar till att förbättra vår kvalitet och minska våra kvalitetsbrister.
 • Sträva efter att hitta effektivare och smartare lösningar för att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.
 • Uppfylla lagar och andra krav.
 • Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
 • Säkra långsiktiga och trygga affärer.
 • Ha en hög affärsmoral, vara ansvarskännande, opartiska och verka mot korruption.

MILJÖ – VI SKA

 • Sträva efter att arbeta med produkter och tjänster som främjar miljön inom byggentreprenader, byggmaterial och fastighetsförvaltning.
 • Uppfylla lagar och krav och samtidigt verka för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Genom sitt agerande och genom utbildning och information verka för att ständigt öka miljömedvetenhet hos leverantörer, entreprenörer och medarbetare.
 • Sträva efter ständiga miljöförbättringar genom att inom ramen för det systematiska miljöarbetet upprätta successivt skärpta miljömål.
 • Jobba resurseffektivt hela vår värdekedja.
 • Arbeta mot att minimera resursslöseri samt att minska vårt avfall och öka cirkulära flöden.

ARBETSMILJÖ – VI SKA

 • Prioritera att jobba systematiskt mot en god och säker arbetsmiljö, såväl fysisk som vår organisatoriska och sociala.
 • Göra samtliga medarbetare medvetna om hur man gör för att jobba säkert genom utbildning och introduktion.
 • Göra samtliga ledare medvetna kring hur en god arbetsmiljö skapas.
 • Sträva efter att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.
 • Löpande utvärdera företagets insatser samt eventuella risker inom arbetsmiljö för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Stimulera och skapa förutsättningar för att våra medarbetare skall främja sin egen hälsa genom ett medvetet fokus på friskvård.
 • Sträva efter att samtliga tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att relevanta åtgärder kan göras.
 • Alltid ha med arbetsmiljö som en faktor vid beslut och alla typer av inköp.

DISKRIMINERING OCH KRÄNKAND SÄRBEHANDLING – VI SKA

 • Följa Byggkurage på samtliga våra arbetsplatser.
 • Fördöma alla former av kränkande särbehandling och trakasserier i olika former och acceptera inte att sådana förkommer på våra arbetsplatser.
 • Verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
 • Verka för en arbetsmiljö med respekt för olikheter och för en ömsesidig, öppen och rak kommunikation samt att värna för varje människas lika värde.
 • Förebygga diskriminering och kränkande särbehandling så långt som möjligt.
 • Verka för ett klimat där diskriminering eller kränkande särbehandling vågar rapporteras.
 • Vidta alltid åtgärder så snart som möjligt vid tecken på diskriminering eller kränkande särbehandling samt se till att det följs upp.

SOCIAL HÅLLBARHET – VI SKA

 • Bidra till ett jämställt samhälle.
 • Alla våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats, där ska alla följa vår arbetsmiljöpolicy.
 • Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi följer upp våra projekt både på plats genom skyddsronder och centralt genom medarbetarundersökningar, utbildningar och aktiva åtgärder.
 • Vi ser till våra medarbetares välmående och har ett aktivt säkerhetstänk, samt fokus på fysiskt och psykisk hälsa.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – VI SKA

 • Inte bygga på någon annans bekostnad.
 • Följa Byggkurage på samtliga arbetsplatser.